Català | Castellano
Linbages neteges de clavegueram, desembossament de canonades, fosses septiques

Serveis Urbans

La creixent conscienciació pel medi ambient, l’exigència dels ciutadans per obtenir un servei millor i la necessitat de complir noves lleis fan que cada cop sigui més necessària la millora de la gestió municipal per poder realitzar el manteniment, la neteja i la conservació de la xarxa de clavegueram.

La xarxa de clavegueram, s’encarrega doncs, de conduir les aigües ja utilitzades pels usuaris o “aigües residuals” fins al sistema de tractament.

A més de conduir les aigües residuals, la xarxa de clavegueram, efectua el transport de les aigües pluvials, captades pels diferents punts de drenatge (teulades als edificis, reixes i embornals a la via pública).

També trobem foses sèptiques ja que en molts casos no es possible la connexió a la xarxa de clavegueram, com per exemple zones rurals i urbanes perifèriques. Linbages SL li ofereix un servei de manteniment que consisteix en buidar periòdicament els fangs de la fossa, prevenint males olors o inundacions a causa d’una obturació de l’entrada de la fossa.

Desde Linbages SL sabem que cal fer un ús responsable de la xarxa de clavegueram, que serà en definitiva l’encarregada de conduir en tot moment les aigües que a ella li arribin i mantenir-la en condicions optimes, ja que pot tenir conseqüències com ara inundacions o afectacions a tercers.

A Linbages SL ja fa anys que apostem per la planificació de la gestió. Partint d’un coneixement exhaustiu i precís del sistema de clavegueram, d’una planificació integral del manteniment preventiu i de les eines més modernes, es fa una gestió completa, ordenada, responsable i coordinada amb l’Ajuntament. Els serveis que oferim són:

 Neteja de la xarxa de clavegueram
 Neteja d’embornals, reixes i instal·lacions especials
 Buidat de fosses Sèptiques
 Manteniment correctiu, desembussos i neteges urgents
 Inspecció de la xarxa de manera visual o amb càmeres de TV
 Neteja de carreteres
 Neteja de túnels
 Inundacions
 Neteja de la depuradora

Linbages SL li garanteix un personal rigorosament seleccionat i format, disposem de la maquinaria més adequada per a cada servei concret, a fi de rentabilitzar al màxim el temps del servei contractat